Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Ur Högerns och Moderaternas historia 1904 – 2020, lista.

”Moderaternas historia sticker ut. Deras historia är inte bara mörk. Den är kolmörk. Moderaterna har ju sagt nej till praktiskt taget allt som gjort att Sverige är ett av världens bästa länder att leva i”. — Leif Westerhede i Kristanstadsbladet 7/9 2018.

Courtesy Riksdagens protokoll, micke@socialist.nu http://www.socialist.nu/citat/hogerns_historia.html samt http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politikergrodor-vi-minns_4556374.svd För källorna hänvisas till länkarna ovan. Även politiker som kan räknas till högern ideologiskt utan att vara moderater (C, L, SD, KD, etc.) ingår här i några fall vilket då särskilt anges.

POLITIK

• 1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
• 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
• 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
• 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
• 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
• 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
• 1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
• 1927: Nej till folkskolereform.
• 1931: Nej til sjukkassan.
• 1933: Nej till beredskapsarbete.
• 1934: Nej till a–kassa.
• 1935: Nej till höjda folkpensioner.
• 1938: Nej till två veckors semester.
• 1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
• 1946: Nej till fria skolmåltider.
• 1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
• 1946: Nej till sanktioner mot den fascistiska mördarregimen i Spanien.
• 1947: Nej till allmänna barnbidrag
• 1951: Nej till tre veckors semester.
• 1953: Nej till fri sjukvård.
• 1959: Nej till ATP.
• 1960–talet: Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC.
• 1963: Nej till fyra veckors semester.
• 1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
• 1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
• 1974: Nej till fri abort. Den 29 maj 1974 röstade riksdagen ja till
fri abort, vilket resulterade i den svenska abortlagen som låter
kvinnan själv besluta om abort upp till den 18 graviditetsveckan.
Moderaterna röstade nej.
• 1976: Nej till femte semesterveckan.
• 1979: Nej tll förbud mot barnaga.
• 1983: Nej till löntagarfonderna.
• 1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella.
• 1998: Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU.
EU–parlamentet röstade för ett erkännande av homosexuellas rättigheter,
men de moderata ledamöterna röstade nej.
• 2003: Ja till Irakkriget. Alla riksdagspartier demonstrerade mot och kritiserade Irakkriget utom moderaterna.
• 2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning.
• 2006: Nej till gröna jobb.
• 2006: Nej till sex timmars arbetsdag.
• 2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn.
• 2006: Nej till höjd a- kassa.
• 2006: Ja till sänkt a-kassa.
• 2006: Nej till höjd sjukersättning.
• 2007: Ja till sänkt sjukersättning.
• 2011: Nej till förbättringar för sjukskrivna.
• 2012: Ja till NATO.
• 2013: Ja till utvidgat ROT och RUT.
• 2014: Ja till skärpta gränskontroller.
• 2015: Nej till vinstbegränsning i skolan (interpellation).
• 2016: Nej till återinförande av förmögenhetsskatt (interpellation).
• 2017: Nej till flygskatt av miljöskäl.

* 2018: Nej till att Barnkonventionen blir svensk lag.
• 2018: Förslag från Timbro: Privatisera dricksvattnet!
• 2019: DN avslöjar att KDs utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson har röstat emot abort 22 gånger av 28 i Europaparlamentet. Ett av fallen gällde en 10-årig flicka som utsatts för våldtäkt.

Inför valet 2018: Moderaterna ville höja skatten med omkring 10 procent för de med lägst inkomster: kroniskt sjuka och funktionshindrade med sjukersättning, enligt beräkningar som nationalekonomen Micael Kallin gjort. Fler än 300 000 personer skulle drabbas (Dagens Arena).

hemlös


CITAT


— Demokratin undergräver helhetens intressen, leder till demagogi och bossvälde och hotar det allmännas bästa.
Gösta Bagge 1914, senare högerledare efter Arvid Lindman.

— Jag tror inte på demokratins förmåga att lyckliggöra ett folk, allra minst den sortens demokrati som det här blir fråga om och som sannolikt ganska fort kommer att leda till massvälde.  Högerns tidigare statsminister Hjalmar Hammarskjöld (eller Hungerskjöld som han kallades i folkmun) i riksdagens rösträttsdebatt 1918.

— Det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta, innebär att makten lägges i deras hand som är minst kompetenta att hantera den.  Hjalmar Hammarskjöld i riksdagens rösträttsdebatt 1918.

— Ansvaret för att vi icke sagt ett obevekligt nej till denna nästan måttlösa omgestaltning av vår författning varken vilja eller kunna vi undandraga oss. Ernst Trygger i riksdagsdebatten om allmän och lika rösträtt 1918.

— Förtryck ovanifrån är svårt, förtryck nedifrån, från massan, är olidligt. Hj Hammarskjöld i riksdagsdebatten om allmän och lika rösträtt 1918.

— Många skola med grämelse se, hur hörnstenarna i vårt samhälle brytes sönder, och jag förstår dem, ty jag har aldrig under de 24 riksdagar jag bevistat, känt en grämelse så stor som den jag hyser, då jag nu måste biträda detta förslag.  Högerns Ernst Trygger i samma debatt.

— Snart får vi höra suset från den antågande barbarskogen.
Riksdagsledamoten Ericsson i Aaby, högerpartiet, om rösträttsreformen.

— När den av högern behärskade första kammaren gav sitt medgivande till 1918-21 års författningsreform, skedde det däremot knappast frivilligt annat än i formell mening. Högern accepterade en på laglig väg genomförd demokrati hellre än att riskera en revolution. Det var ej partiets eget val, icke det statsskick man ansåg vara det riktiga, i varje fall icke vid denna tidpunkt.  Gunnar Heckscher, f d partiledare för Högerpartiet, om rösträttsreformen.

— Det är skam när Sverige ska styras av de som är minst lämpade för det. Högerns partiledare vid genomförandet av rösträtt för kvinnor.

—På grund av ”det kvinnliga psykets säregna beskaffenhet” argumenterade konservativa Helsingborgs Dagblad mot kvinnlig rösträtt 1921.

— Är det icke så, att det knappast går en månad, utan att vi av tidningarna se, huru här i landet begås de mest upprörande brott? Är verkligen tiden inne att just nu taga bort dödsstraffet?  Carl Hederstierna (h) i riksdagsdebatten om avskaffandet av dödsstraffet 1921.

— Konservatismen måste tjänstgöra som pådrivare och undan för undan mala sönder den demokratiska ideologin och ersätta den med sina egna positiva begrepp. Jarl Hjalmarson 1928, som blev partiledare efter kriget och var det ända fram till 1961. Vid tiden var han medlem i högerns ungdomsförbund.

— Demokrati är en styrelseform där dugliga jämställs i allt med de odugliga. Där den fåkunniga hopen har fritt spelrum.  Advokat Sven Bylund å Sveriges Nationella Förbunds vägnar.

— Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för våran nationella utveckling. Ur Bondeförbundets (numera Centerpartiet) partiprogram 1933.

— Kan det vara riktigt, att svenska folkets representanter anslå miljoner efter miljoner och hundra miljoner efter hundra miljoner till svenska försvaret och samtidigt låta tusentals judar, som sakna fosterlandskänsla, och vilka – som allmänt känt – sedan gammalt betrakta penningen som det förnämsta, komma in i vårt land?”  Otto Wallén, Bondeförbundet, i riksdagens andra kammare den 27 februari 1939.

— I Göteborg är det på det sättet, att den läkare eller chefen för den klinik, där det stora antalet steriliseringar har utförts, är en på det rasbiologiska området utomordentligt förfaren man.  Bertil von Friesen, riksdagsledamot (fp) försvarar steriliseringarna i Göteborg den 23 april 1941. Kommunisterna i riksdagen försökte samma dag förgäves stoppa steriliseringar på grund av ”asocialt levnadssätt”.

— Kunskap och vetande har aldrig varit ämnat åt den klass vars liv endast åt mekaniska arbeten och ekonomiska bördor är ägnat.  Lorenzo Hammarskjöld, konservativ skald, i samband med folkskolereformen

— Förlora sjukkassemännen greppet om sina medlemmar, kontrollen över de sjuka försvåras och förslappas med påföljd att, som jag nyss sade, antalet simulanter, som säkerligen redan nu är ganska stort, kommer att ökas.   Ernfors 1931, då högern gick emot reformen som innebar statliga bidrag till sjukkassorna.

— Vi är lyckliga nog att inte ha något judeproblem här i landet, men vi måste akta oss för att få något sådant.  Fritiof Domö, senare högerledare, i riksdagsdebatten i februari 1939 om huruvida judiska flyktingar skulle kunna få yrkesutbildning i Sverige.

— En invandring som medför att främmande element upptages i vårt folk, framstår för oss som skadlig och inför framtiden oförsvarbar. Studentkårsmötet i Lund 6/3 1939 om 10 judiska läkares ansökan om invandrings- och arbetstillstånd. Samtliga dog senare i koncentrationsläger.

— Jag erkänner gärna, utan att blygas, att jag är antisemit […] den asiatiska folkstammen passar icke i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam.  Bondeförbundaren Otto Wallén i samma debatt.

— Det finns många som tror, att vi står inför en nyordning i Europa efter tyskt mönster. Skulle så bli fallet, torde det ej finnas någon anledning att öka vår stridsberedskap. En förutsättning härför är emellertid att Tyskland vinner kriget. Skulle Tyskland ej vinna kriget, innebure detta en enorm framgång för arbetarna, varvid arbetsgivarna skulle få svårt att göra sig gällande.  SAF  (Svenska ArbetsgivarFöreningen) i ett instruktionsbrev till sina ombudsmän.

— Blodtappning.  Ivar Andersson, dåvarande chefredaktör för Svenska Dagbladet, om Sveriges Nationella förbunds beslut att bryta med partiet 1934 för att istället försöka bygga en renodlat fascistisk organisation.

— Denna fråga har ju en synnerligen stark inverkan på näringslivets räntabilitet… näringslivet, som ju ytterst dock bär upp all social verksamhet i vårt land.  Wistrand 1938, då högern gick emot förslaget om två veckors lagstadgad semester.

— Vad detta betyder ifråga om konkurrenskraft på England säger sig självt!  Nisser 1938, då högern gick emot förslaget om två veckors lagstadgad semester.

— Koncentrationsläger, som andra nationer håller sig med, äro inte alltid så dåliga inrättningar. I en del fall verka de i uppfostrande syfte.  Högermannen Erik Blom i Skånska Aftonbladet 1940.

— Det skulle leda till en icke önskvärd inblandning av judeblod.  Harald Åkerberg (s), f d ledamot av utrikesnämnden, i en diskussion i utrikesnämnden 1945 om huruvida några tusen polsk-judiska kvinnor från koncentrationslägren skulle få stanna.

— Vem bryr sig om svenska Landsorganisationens (LO) maning till bojkott och bannlysning av Nazityskland,
frågade DN retoriskt. Vi har inget att skämmas för och nu kan vi skratta (sic) oss lyckliga att LO:s ekonomiska bojkott av Nazityskland rann ut i sanden. En bojkott skulle kostat Sverige för mycket, menade DN. Anders Selnes beskriver den borgerliga pressens roll i Sverige under andra världskriget.

— Vi får problem när det gäller att ge ett meningsfullt innehåll åt denna 4-veckorssemester.
  Hamilton 1963, då högern gick emot förslaget om fyra veckors lagstadgad semester.

— Borde falla på sin egen groteska orimlighet.  Svenska Dagbladets ledare om beskyllningarna att USA var inblandat i militärkuppen i Chile 1973. CIA såg till att 3000 mördades och 38000 torterades. Därefter införde amerikanske ekonomen Milton Friedman nyliberal chockterapi.

— Namninsamlingen för Fred i Vietnam hetsades fram av radio och tv. De tre borgerliga partiledarna skrev på av tvång. I grunden tog alla avstånd från namnuppropet, men de vågade inte säga det offentligt. De orimliga känslostormar som tv hetsat fram för att 1300 människor olyckligtvis avlidit i Nordvietnam skulle kunna drabba partiledarna om de avstått från att skriva på namninsamlingen.  Riksdagsman Tage Adolfsson (m) förklarar i mars 1973 hur det kom sig att partiledaren Gösta Bohman året innan skrivit på en fempartiprotest mot USAs s k julbombningar i Vietnam. Och naturligtvis stödde moderaterna i praktiken USA:s krig i Vietnam, Laos och Kambodja. I Kambodja stödde de Pol Pot!

— Den som något varit ute i arbetslivet och haft företag och studerat förhållandet mellan arbetsgivare eller företagare och anställda, kan ganska lätt konstatera att det tagits stor både mänsklig och social hänsyn.
Riksdagsman Nordgren (m) 1973, när moderaterna motsatte sig LAS.

— Historien visar hur massan av egendomslösa alltid har hotat demokratin.
  Moderaterna i ett förslag till nytt partiprogram 1977. Formuleringen ströks senare.

— Den borgerliga regeringen 1980 behagade tilldela den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceaușescu Serafimerorden – den svenska statens högsta utmärkelse.

— Chile är ingen diktatur, där förs snarast en moderat politik.
Patrik Gyllenhammar (m), kommunalpolitiker från Gotland 1982, om varför moderaterna inte ville skriva under på protesterna inför årsdagen av den fascistiska statskuppen i Chile där minst 3000 människor, inklusive den demokratiskt valde presidenten, mördades. Moderat politik!

— Vid två tillfällen har jag försvarat militärt ingripande mot politiker. Dessa har varit i Spanien 1936 och Chile 1973.
  Patrik Gyllenhammar utvecklar vad han menar i en insändare i Gotlands tidningar. Något senare blev han utsedd till konsul för högerregimen i El Salvador.

— Människor i andra länder har också rätt till frihet. Därför är det vår skyldighet att sprida de mänskliga fri- och rättigheterna till människor som nu lever under förtryck. Invasionen av Grenada var därför principiellt riktig, inte bara försvarbar utifrån USA:s säkerhetspolitiska aspekter. Individens rätt till frihet måste vara överordnad principen om nationell suveränitet.  Moderata studentförbundet kommenterar USAs regimförändrande invasion av den folkvalda regeringen i Grenada 1983, i sin tidskrift Svensk Linje.

— Ett oppositionspartis uppgift är att komma till makten så fort som möjligt. När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda grad. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns… Hade vi kunniga väljare, som visste vad det var fråga om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör… Gösta Bohman i en intervju i Pockettidningen R.

— Bojkottar vi Sydafrika blir ju de stackars negrerna arbetslösa. Ulf Adelsson (m) 1985.

— De kan ju bo i plåtskjul och äta bananer.  Dåvarande moderatledaren Gösta Bohman om folk i sydligare länder.

— Som moderater och förkämpar för individuell frihet och marknadsekonomi har vi ett uppdrag att bekämpa och avveckla välfärdsstaten.  Ulf Kristersson, ordf. MUF, f.d. socialborgarråd, 1990.

— Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.  Fredrik Reinfeldt, 1993.

— Den borgerliga valsegern i 1991 års val var själva kulmen på tjugo års aktiv opinionsbildning för borgerliga värden i Sverige. En opinionsbildning vars drivkrafter inte minst finansiellt i huvudsak funnits utanför de borgerliga partierna, närmare bestämt i näringslivet och dess organisationer SAF, Näringslivets Fond och Timbro. Genom målmedvetet, långsiktigt och outtröttligt arbete lyckades näringslivet under framförallt 1980-talet stärka svenskarnas sympatier för fri företagsamhet, marknadsekonomi, privatiseringar, valfrihet och lägre skatter.  Tomas Idegard, fd ordförande för MUF, 1995.

— Stockholmare är smartare än lantisar. Anna Kinberg Batra (m) 1998 i en SVT-intervju.

— Det skulle vara som att avskriva skulderna till en spelmissbrukare.
MUF-ordföranden Tove Lifvendahl om skuldavskrivning för världens fattigaste länder.

— Många av de som är hemlösa saknar ju bostad.   Tove Lifvendahl, förbundsordförande MUF, filosoferar.

— Cancersjuka kan ibland må bra av att arbeta.   Per Westerberg, riksdagsledamot (m), om varför partiet inte längre vill undanta allvarligt sjuka från sänkningen av sjukersättningen till 65 procent

— Det är synd om överklassen i dagens Sverige.   Charlotta Beata Barke, vice ordförande för Fria moderata studentförbundet.¨

— Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig, blond svensk dam i 50—60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda. Migrationsminister (!) Tobias Billström (m) i DN.

— I somras läste jag Ayn Rands ”Atlas Shrugged” och blev helt betagen. Boken är den absolut i särklass bästa bok jag har läst. Annie Lööf (c) på sin hemsida 2006. (Rand var sekteristisk extremhöger, extremindividualist och extremegoist och hyllas framförallt av nyliberaler. Hennes kvasifilosofi ”objektivismen” refuseras eftertryckligt av fackfilosofer. Hon kommenterade också den kände seriemördaren William Hickman i mycket uppskattande ordalag). Hur omfattande Annies läsvanor är i övrigt, bortsett från juristlinjens kurslitteratur, framgår dock inte.

I Sverige är det i lag förbjudet att vara kriminell”. – Annie Lööf i TV2. Goddag yxskaft.

— Hitler gjorde ju tokiga saker… låt oss då lära av de tokigheter som han gjorde. Maud Olofsson (c) i Almedalen 2003. Mycket dunkelt yttrande. Var Förintelsen ”tokigheter”? Att ”lära sig av”… Hitler?

— Den enorma invandringen från arabländerna till Europa i synnerhet är varken slumpmässig eller tillfällig. Den är i själva verket en utstuderad arabisk plan.  Galopperande paranoikern Richard Jomshof (sd) i SD-kuriren 2003.

— Margaret Thatcher är en bra förebild. Annie Lööf (c), SR 2011. (Margaret Thatcher hatade fackföreningar som hon helst ville förbjuda, var öppet fientlig mot arbetarrörelsen, hyllade diktatorn Augusto Pinochet, ville bevara dödsstraffet i UK, avskaffade engelska skolbarns mjölk till maten, var för kapprustning, entusiastisk inför kriget om Falklandsöarna, hyllade individualism och egoism. Hennes bidrag inom kemibranschen var en illasmakande mjukglass).

— Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Fredrik Reinfeldt (Nya Moderaterna) om arbetslöshetsstatistiken, TT 14 maj 2012.

— Det finns inga fattiga i Sverige tycker jag. Moderata socialutskottspolitikern Isabella Jernbeck, 2012.

(300 000 svenskar, däribland många barn, lever i absolut fattigdom. Allt fler människor söker hjälp för att få mat. Det visar en rapport från Sveriges Stadsmissioner. Enbart i Skåne serverade Stadsmissionen över 90 000 måltider och delade ut fler än 17 000 matkassar förra året.– Vi möter dagligen människor som inte har råd med mat till varken sina barn eller sig själva, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission, i ett pressmeddelande).

— Våga inte kalla mig hård, kall och nyliberal!  Nyliberalen Annie Lööf hotar kallsinnligt och i hårda ordalag sina politiska motståndare på Centerpartiets kommundagar den 1 februari 2013.

— Jag äter hellre upp min högra sko än blir ett stödhjul åt Socialdemokraterna. Annie Lööf 2013. I regeringskoalition med (s) 2020: Högklackat är svårsmält.

— Man kan ju konstatera att det är väldigt trångt om utrymmet i norra Sverige.  Annie Lööf (c) i ett tal om glesbygden den 21 februari 2013.

—”Marxister, liberaler och framförallt den zionistiska opinionsmakten – som den ohyra de är ska de krossas som löss!” Tina Hallgren-Bengtsson, vice partiledare i Sverigedemokraterna 1993-1995.

— Fyrtio tusen mljarder. Margareta Sandstedt (SD)  nämner beloppet 400 000 euro, som hon – något i överkant – översätter till kronor.

— Kristdemokraterna är inte ett kristet parti. Ebba Busch-Thor (KD). (Det verkar så, i tiggeridebatten märks ingenting av Bibelns ord ”det är saligare att giva än att taga”. I både GT och NT finns imperativet ”ge allmosor åt de fattiga”: Ords 19:17; Dan 4:24; Tob 4:7-11; Lukas 11:41; Lukas 12:33 och Lukas 18:22. Nej, KD är snarare ett islamofobiskt parti än ett kristet, vilket märktes i diskussionen om böneutrop i muslimska församlingar  – som man ville förbjuda). Redan på våren 2019 säger EBT att hon tänker ”samarbeta med SD”.

”…Den resa du har gjort från din uppväxt in i politiken, den visar att alla kan bli statsminister, men…” – Ebba Busch Thor till Stefan Löven i TV4s partiledardebatt inför valet 2018. Hon anser att arbetargrabben inte kan räkna. Klassförakt från överklassen.

”Sverige bör inrätta fängelser i Afghanistan och Somalia med svenska biståndspengar”. — Ebba Busch vädrar sina kristna värderingar 2020.

”Våldtäkt är ett uttryck för islamisk kultur!.  Richard Jomshof, f d rättspolitisk talesperson och sedermera partisekreterare, Blekinge Läns Tidning, 10 januari 2014.

”Kommer man från Afrika luktar man ju skit”. — Daniel Askling (SD) 2014.

”Jag delar Breiviks åsikter och tycker att offren från Utöya får skylla sig själva”.   — Erik Hellsborn SD Varberg.

”Personligen är jag förespråkare av dödsstraff”. — Björn Söder (SD) i en intervju med SVT 2002.

”En bra svensk journalist är en död journalist”. — Carl Gustafsson, SD.

”Vår långsiktiga ambition är att få bort de andra partierna”.
— Pavel Gamov SD Uppsala.

”I sinom tid stoppar vi media.”  — Kent Ekeroth SD.

— Låt Araberna få betalt för att de våldtar feminister, så gör de lite nytta. Markus Palmheim, f d kommunfullmäktigeledamot i Danderyd för SD, i Avpixlat 2016.

— Vi är en magnet för allsköns bråte.  Allan Jönsson (sd) i Bjuv 2014 om Sverigedemokraterna, i tillfällig självinsikt.

— Vår väljarbas består av byfånar och bonnläppar. Mattias Karlsson (sd) 25/3 2015, i tillfällig självinsikt.

— Judar och samer kan inte vara svenskar. Björn Söder (sd), 2014 och 2018, på fullt allvar.

— Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än)”. — Richard Jonshof (SD).

— Varför är det så svårt för invandrarna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige. Jimmie Åkesson (sd) i svt 7/10 2018.

—Vi har varit samma parti i 50 år. Vi är samma parti nu som då. Ulf Kristersson (Gamla Moderaterna) på presskonferens 14/1 2019. Se partikamraters citat från denna tid. ”De konservativa är historiens paustecken” som någon sa.

— Mina värderingar är inte SD:s. Jag kommer inte samarbeta, samtala, samverka eller samregera med SD”, Ulf Kristersson (M) som numera samarbetar, samtalar och samverkar, i framtiden förmodligen också samregerar med SD. Yttrades som löfte till förintelseöverlevaren Hédi Fried. Det höll inte länge.

— SD, KD och M har en åsiktsgemenskap, vi har gemensamma värderingar, det är verkligheten. Jimmie Åkesson (sd) på blåbrun presskonferens 14/1 2019. Och den gemenskapen stavas islamofobi.

—”Hitler älskade djur”. Jenny Lazlo (SD) ”vill nyansera bilden av nazismen”, 26/9 2019.

Se även: Sju folkfientliga SD-citat. https://aktuelltfokus.se/sju-sjuka-citat-fran-folkfientliga-sverigedemokraterna/?cookie-state-change=1580281004745

***

ULF KRISTERSSONS (M) KARRIÄR 1988-2019.

”Vi har ett uppdrag att avveckla välfärdsstaten”.

kristersson

***

Anm. Fler graverande fakta om f.d. Allianspartierna finns på: https://alliansfritt.nu/ Om SD ”400+ SD-skandaler, lista”:  https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/09/06/sd-skandaler-ett-axplock/  Se även:  ”SD och Riksdagens Uppförandekod”: https://anarchyisorder.wordpress.cohm/2017/11/13/sd-och-uppforandekoden/ samt: ”Nationalismen och socialkonservatismen – SDs ideologiska rappakalja”. https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/10/15/vad-ar-nationalism/

***

 

14 kommentarer på “Ur Högerns och Moderaternas historia 1904 – 2020, lista.

 1. Marre all day
  31 oktober, 2017

  Vidrigt och fan ta alla som röstar på M.

  Gilla

 2. Pingback: Krönika 2-3/1 2017. Ung i Sverige. | Konst & Politik

 3. Pingback: Krönikan 7-8/2 2018. Fördöm Turkiet i kraftiga ordalag Margot Wallström! | Konst & Politik

 4. Pingback: Krönikan 24-25/3 2018.Afrin är inte besegrat! | Konst & Politik

 5. Pingback: Krönikan 4-5/8 2018. Polisskandalen är nu internationell. | Konst & Politik

 6. Pingback: Krönikan 2-3/10 (2) 2018. Ny statsminister? | Konst & Politik

 7. Pingback: KAPITALISMENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. | Konst & Politik

 8. Pingback: Krönikan 2-3/11 (2) 2018. Historierevisionism (L). | Konst & Politik

 9. Pingback: Krönikan 18-19/12 2018. Du måste kämpa för din frihet varje dag. | Konst & Politik

 10. Pingback: (M) ÄR (NATURLIGTVIS) INGET ARBETARPARTI. | Konst & Politik

 11. Pingback: ”PAPPA FÖRÄNDRADE VÄRLDEN”. | Konst & Politik

 12. Pingback: ”VI VILL INTE DELA MED OSS”. | Konst & Politik

 13. Pingback: HAPPY LONG LIFE! | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: